Ciele projektu

Hlavný cieľ projektu:

  • premena existujúcej školskej knižnice z klasickej knižnice na elektronickú,
  • pritiahnutie detských čitateľov do knižnice, vzbudenie záujmu o čítanie kníh.

Špecifické ciele projektu:

  • vytvoriť z knižnice kultúrne, informačné a komunikačné centrum pre deti materskej školy, žiakov základnej školy, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školy, rodičov, starých rodičov, miesto stretávania sa Rady rodičov, Rady školy, Žiackeho parlamentu,
  • zmodernizovať knižnicu tak, aby sa stala miestom podporujúcim záujem užívateľov knižnice o čítanie,
  • vybudovať knižnično-informačný systém s on-line katalógom,
  • doplniť knižničný fond o nové knihy, encyklopédie, digitálne výukové tituly použiteľné v súlade s obsahom nášho školského vzdelávacieho programu POJEM,
  • obnoviť tvorbu a vydávanie školského časopisu (Po)Školák,
  • využívať knižnicu ako priestor vhodný na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu (dni integrovaného tematického vyučovania, projektové dni, netradičné formy vyučovania, vyučovacie hodiny tvorivého čítania, literatúry),
  • využívať knižnicu na činnosť žiakov v mimovyučovacom čase (záujmové krúžky, práca žiackeho parlamentu pri nahrávaní relácií),
  • realizovať tvorivé aktivity podporujúce záujem detí o čítanie.

Kontakt

Školská knižnica pri ZŠ s MŠ Podolie

zspodolie@gmail.com

ZŠ s MŠ
Hlavná č. 804
Podolie
916 22

0911961480
032/7408412

Vyhľadávanie

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode